วิสัยทัศน์

โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้  ให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทักษะในการสื่อสาร  การคิด  การแก้ปัญหาและการใช้เทคโนโลยี  มีความสำนึกในการเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ  ยึดมั่นในการปกครองระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สามารถประยุกต์เอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต  และยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน