ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านหนองเสาเล้า   ตั้งอยู่  ณ  บ้านเลขที่ 128  หมู่ที่  1   บ้านหนองเสาเล้า  ตำบลหนองเสาเล้า   อำเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 5  โดยก่อตั้งขึ้น  เมื่อวันที่  24  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2489  มีเนื้อที่  จำนวน  15  ไร่  3  งาน  75  ตารางวา